ВиК мрежи и съоръжения

GISExplorer е специално оптимизиран за:
 
Водопроводна мрежа. Документите и данните към тях не са налични във версия "GISExplorerViewer"
 • Графично представяне на пространственото положение на всички водопроводни и канализационни тръби и съоръжения.
 • Съхранение, поддръжка и актуализация на паспорт с основни технически параметри; Добавяне на пояснителни схеми и снимки към всеки паспорт;
 • Свързване на документ или документи от всички типове към един или няколко графични обекта.
Видове документи и данни за водопроводни мрежи и съоръжения:

Паспорт на водопроводно съоръжение:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на съоръжението – Водопроводна шахта, Противопожарен кран, Спирателен кран, Поливен хидрант.
 • Функционално състояние – в експлоатация, запушен, в ремонт, в строеж, асфалтиран, затрупан, затлачен, за планов ремонт, нормално, наводнен, запечатан, не може да се отвори, друго.
 • Тип на капака – метален, чугунен, бетонен, полипропиленов, без капак.
 • Форма на капака - кръгъл, правоъгълен
 • Диаметър на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Ширина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Надморска височина на капака [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина на дъното [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Диаметър на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Дължина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Ширина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Конструкция на съоръжението - тухла, бетон, неизвестна.
 • Дължина на кожуха [м] - мерна единица метър.
 • Дебелина на кожуха [мм] - мерна единица милиметър.
 • Тип на кожуха
 • Построен през
 • Построен от
  Актуално към дата: 20/09/2011г.
Изтегли чертеж "Syedinenie_VodMreja.ge"
VodMreja Small
Регулация квартали към водопроводна мрежа

Актуално към дата: 20/09/2011г.

Изтегли чертеж "Syedinenie_Reg.ge"
VodMreja Reg Small
Видео демонстрация на системата

 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години
 • Гаранционен срок [години] – години
 • Година на изтичане на гаранцията
 • Отводняване - Да, Не
 • Заснет в ръчна скица №
 • Нивелачен карнет №/стр.
 • Попада в картен лист № - лист от разграфката.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки

Паспорт на водопроводна траба:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на тръбата – главна тръба, второстепенна, площадкова, сградно отклонение, други
 • Диаметър на тръбата [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дебелина на тръбата [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на тръбата [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Наклон в число [%] - Мерна единица процент. Изчислява се от "Кота начало" и "Кота край" и после се разделя на дължината на участъка или се въвежда
 • Материал на тръбата - етернит, бетон, PVC, PVP, стомана, стоманобетон, чугун, каменин, PP, PE.
 • Елемент начало (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект начало.
 • Дълбочина начало [м] - мерна единица метър
 • Надморска височина теме начало [м] - мерна единица метър.
 • Елемент край (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект край.
 • Дълбочина край [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина теме край [м] – мерна единица метър
 • Номер на водопроводно отклонение
 • Поредност на отклонението
 • Диаметър на водопроводно отклонение [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки

Ремонт на водопроводна мрежа:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на ремонта - планов, спешен, авариен
 • Елемент на ремонта - тръба, шахта, съоръжение
 • Вид на ремонта – теч, преместване, смяна, затапване, спиране, включване, превключване, спукване, профилактика, кражба
 • Статус на ремонта - бъдещ, извършва се, приключен
 • Начин на извършване - ръчен, механичен
 • Координати (X, Y, Z) на ремонта
 • Площ на ремонта върху уличния участък [м2] – квадратни метри.
 • Обем материали - списък с вид и обем на използваните материали
 • Приблизителни загуби [м3] – кубични метри.
 • Брой часове на прекъснато водоподаване.
 • Работни часове за труд
 • Цена на ремонта за труд - сбор от цените на всички видове операции за извършване на ремонта
 • Цена на ремонта за материали - сбор за всички използвани материали
 • Обща стойност на ремонта
 • Номер на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на започване по документ
 • Дата на завършване по документ
 • Дата на започване на ремонтна дейност (актуална)
 • Дата на завършване на ремонтна дейност (актуална)
 • Гаранция до дата
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Карнет от геодезическо заснемане за първоначално определяне на ремонтна област
  • Количествена сметка
  • Оценка на качеството на ремонта
Видове документи и данни за канализационни мрежи и съоръжения:

Паспорт на канализационно съоражение:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на съоръжението – ревизионна шахта, ревизионна шахта с пад, камера, преливник, дюкер, задържателен резервоар, аварийна шахта.
 • Състояние – в експлоатация, запушен, в ремонт, асфалтиран, затрупан, затлачен, за планов ремонт.
 • Тип на капака – метален, чугунен, бетонен, полипропиленов.
 • Форма на капака - кръгъл, правоъгълен
 • Диаметър на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Ширина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Надморска височина на капака [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина на дъното [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Диаметър на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Дължина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Ширина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Конструкция на съоръжението - тухла, бетон
 • Дължина на кожуха [м] - мерна единица метър.
 • Дебелина на кожуха [мм] - мерна единица милиметър.
 • Тип на кожуха
 • Построен през
 • Построен от
 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години
 • Гаранционен срок [години] – години
 • Година на изтичане на гаранцията
 • Дренаж - Да, Не
 • Заснет в ръчна скица №
 • Нивелачен карнет №/стр.
 • Попада в картен лист № - лист от разграфката.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки
Паспорт на канализациона траба:
 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на тръбата – главна тръба, второстепенна, площадкова, сградно отклонение, отклонение от дъждоприемна решетка, други
 • Форма на тръбата – кръгла, яйцевидна, устообразна, П образна
 • Диаметър на тръбата 1 [мм] - мерна единица милиметър.
 • Диаметър на тръбата 2 [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дебелина на тръбата [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на тръбата [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Наклон в число [%] - Мерна единица процент. Изчислява се от "Кота начало" и "Кота край" и после се разделя на дължината на участъка или се въвежда
 • Материал на тръбата - етернит, бетон, PVC, PVP, стомана, стоманобетон, чугун, каменин, PP, PE.
 • Елемент начало (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект начало.
 • Дълбочина спрямо капака начало [м] - мерна единица метър
 • Надморска височина на заустване начало [м] - мерна единица метър.
 • Елемент край (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект край.
 • Дълбочина спрямо капака край [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина на заустване край [м] – мерна единица метър
 • Номер на канализационно отклонение
 • Поредност на отклонението
 • Диаметър на Канализационно отклонение [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки

Ремонт на канализационна мрежа:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на ремонта - планов, спешен, авариен
 • Елемент на ремонта - тръба, шахта, съоръжение
 • Вид на ремонта – теч, преместване, смяна, затапване, спиране, включване, превключване, спукване, профилактика, кражба
 • Статус на ремонта - бъдещ, извършва се, приключен
 • Начин на извършване - ръчен, механичен
 • Координати (X, Y, Z) на ремонта
 • Площ на ремонта върху уличния участък [м2] – квадратни метри.
 • Обем материали - списък с вид и обем на използваните материали
 • Приблизителни загуби [м3] – кубични метри.
 • Брой часове на прекъснато водоподаване/отводняване.
 • Работни часове за труд
 • Цена на ремонта за труд - сбор от цените на всички видове операции за извършване на ремонта
 • Цена на ремонта за материали - сбор за всички използвани материали
 • Обща стойност на ремонта
 • Номер на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на започване по документ
 • Дата на завършване по документ
 • Дата на започване на ремонтна дейност (актуална)
 • Дата на завършване на ремонтна дейност (актуална)
 • Гаранция до дата
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Карнет от геодезическо заснемане за първоначално определяне на ремонтна област
  • Количествена сметка
  • Оценка на качеството на ремонта
За допълнителна информация посетете страницата на софтуерна система Archimed GIS

Документы

Условия и права на использование сайта

Формат для обмена кадастровыми данными

Постановление № 3 от 28.04.2005 года о содержании, создании и поддержке кадастровой карты и кадастровых реестров

Образцы к Постановлению №3

Приложения к Постановлению №3

Офис

6000 город Стара Загора, Болгария

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4. 

тел: +359 (0)42 627569 

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

marker

Найти нас по карте

О нас

"NEXGIS Technologies" Ltd основана в 2009 году.

К настоящем моменте "NEXGIS Technologies" Ltd разрабатывает программное обеспечение ГИС, баз данных ГИС и проектов на других настольных приложений и Интернета.