ВиК мрежи и съоръжения

GISExplorer е специално оптимизиран за:
 • Графично представяне на пространственото положение на всички водопроводни и канализационни тръби и съоръжения.
 • Съхранение, поддръжка и актуализация на паспорт с основни технически параметри; Добавяне на пояснителни схеми и снимки към всеки паспорт;
 • Свързване на документ или документи от всички типове към един или няколко графични обекта.
Видове документи и данни за водопроводни мрежи и съоръжения:

Паспорт на водопроводно съоръжение:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на съоръжението – Водопроводна шахта, Противопожарен кран, Спирателен кран, Поливен хидрант.
 • Функционално състояние – в експлоатация, запушен, в ремонт, в строеж, асфалтиран, затрупан, затлачен, за планов ремонт, нормално, наводнен, запечатан, не може да се отвори, друго.
 • Тип на капака – метален, чугунен, бетонен, полипропиленов, без капак.
 • Форма на капака - кръгъл, правоъгълен
 • Диаметър на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Ширина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Надморска височина на капака [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина на дъното [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Диаметър на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Дължина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Ширина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Конструкция на съоръжението - тухла, бетон, неизвестна.
 • Дължина на кожуха [м] - мерна единица метър.
 • Дебелина на кожуха [мм] - мерна единица милиметър.
 • Тип на кожуха
 • Построен през
 • Построен от

 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години
 • Гаранционен срок [години] – години
 • Година на изтичане на гаранцията
 • Отводняване - Да, Не
 • Заснет в ръчна скица №
 • Нивелачен карнет №/стр.
 • Попада в картен лист № - лист от разграфката.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки

Паспорт на водопроводна траба:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на тръбата – главна тръба, второстепенна, площадкова, сградно отклонение, други
 • Диаметър на тръбата [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дебелина на тръбата [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на тръбата [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Наклон в число [%] - Мерна единица процент. Изчислява се от "Кота начало" и "Кота край" и после се разделя на дължината на участъка или се въвежда
 • Материал на тръбата - етернит, бетон, PVC, PVP, стомана, стоманобетон, чугун, каменин, PP, PE.
 • Елемент начало (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект начало.
 • Дълбочина начало [м] - мерна единица метър
 • Надморска височина теме начало [м] - мерна единица метър.
 • Елемент край (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект край.
 • Дълбочина край [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина теме край [м] – мерна единица метър
 • Номер на водопроводно отклонение
 • Поредност на отклонението
 • Диаметър на водопроводно отклонение [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки

Ремонт на водопроводна мрежа:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на ремонта - планов, спешен, авариен
 • Елемент на ремонта - тръба, шахта, съоръжение
 • Вид на ремонта – теч, преместване, смяна, затапване, спиране, включване, превключване, спукване, профилактика, кражба
 • Статус на ремонта - бъдещ, извършва се, приключен
 • Начин на извършване - ръчен, механичен
 • Координати (X, Y, Z) на ремонта
 • Площ на ремонта върху уличния участък [м2] – квадратни метри.
 • Обем материали - списък с вид и обем на използваните материали
 • Приблизителни загуби [м3] – кубични метри.
 • Брой часове на прекъснато водоподаване.
 • Работни часове за труд
 • Цена на ремонта за труд - сбор от цените на всички видове операции за извършване на ремонта
 • Цена на ремонта за материали - сбор за всички използвани материали
 • Обща стойност на ремонта
 • Номер на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на започване по документ
 • Дата на завършване по документ
 • Дата на започване на ремонтна дейност (актуална)
 • Дата на завършване на ремонтна дейност (актуална)
 • Гаранция до дата
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Карнет от геодезическо заснемане за първоначално определяне на ремонтна област
  • Количествена сметка
  • Оценка на качеството на ремонта
Видове документи и данни за канализационни мрежи и съоръжения:

Паспорт на канализационно съоражение:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на съоръжението – ревизионна шахта, ревизионна шахта с пад, камера, преливник, дюкер, задържателен резервоар, аварийна шахта.
 • Състояние – в експлоатация, запушен, в ремонт, асфалтиран, затрупан, затлачен, за планов ремонт.
 • Тип на капака – метален, чугунен, бетонен, полипропиленов.
 • Форма на капака - кръгъл, правоъгълен
 • Диаметър на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Ширина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на капака [мм] – мерна единица милиметър.
 • Надморска височина на капака [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина на дъното [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Диаметър на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Дължина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Ширина на съоръжението [м] - мерна единица метър.
 • Конструкция на съоръжението - тухла, бетон
 • Дължина на кожуха [м] - мерна единица метър.
 • Дебелина на кожуха [мм] - мерна единица милиметър.
 • Тип на кожуха
 • Построен през
 • Построен от
 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години
 • Гаранционен срок [години] – години
 • Година на изтичане на гаранцията
 • Дренаж - Да, Не
 • Заснет в ръчна скица №
 • Нивелачен карнет №/стр.
 • Попада в картен лист № - лист от разграфката.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки
Паспорт на канализациона траба:
 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или Специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на тръбата – главна тръба, второстепенна, площадкова, сградно отклонение, отклонение от дъждоприемна решетка, други
 • Форма на тръбата – кръгла, яйцевидна, устообразна, П образна
 • Диаметър на тръбата 1 [мм] - мерна единица милиметър.
 • Диаметър на тръбата 2 [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дебелина на тръбата [мм] – мерна единица милиметър.
 • Дължина на тръбата [м] - мерна единица метър.
 • Дълбочина на полагане [м] - мерна единица метър.
 • Наклон в число [%] - Мерна единица процент. Изчислява се от "Кота начало" и "Кота край" и после се разделя на дължината на участъка или се въвежда
 • Материал на тръбата - етернит, бетон, PVC, PVP, стомана, стоманобетон, чугун, каменин, PP, PE.
 • Елемент начало (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект начало.
 • Дълбочина спрямо капака начало [м] - мерна единица метър
 • Надморска височина на заустване начало [м] - мерна единица метър.
 • Елемент край (тръба или шахта) – кадастрален номер на обект край.
 • Дълбочина спрямо капака край [м] - мерна единица метър.
 • Надморска височина на заустване край [м] – мерна единица метър
 • Номер на канализационно отклонение
 • Поредност на отклонението
 • Диаметър на Канализационно отклонение [мм] - мерна единица милиметър.
 • Дата на въвеждане в експлоатация
 • Срок на амортизация [години] – години.
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Техническа документация
  • Геометрични диаграми
  • Скици
  • Фотографски снимки

Ремонт на канализационна мрежа:

 • ЕКАТТЕ - единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Кадастрален номер - номерация на графичен обект от Кадастрален или специализиран план.
 • Населено място
 • Квартал
 • Улица
 • Номер на парцел
 • Тип на ремонта - планов, спешен, авариен
 • Елемент на ремонта - тръба, шахта, съоръжение
 • Вид на ремонта – теч, преместване, смяна, затапване, спиране, включване, превключване, спукване, профилактика, кражба
 • Статус на ремонта - бъдещ, извършва се, приключен
 • Начин на извършване - ръчен, механичен
 • Координати (X, Y, Z) на ремонта
 • Площ на ремонта върху уличния участък [м2] – квадратни метри.
 • Обем материали - списък с вид и обем на използваните материали
 • Приблизителни загуби [м3] – кубични метри.
 • Брой часове на прекъснато водоподаване/отводняване.
 • Работни часове за труд
 • Цена на ремонта за труд - сбор от цените на всички видове операции за извършване на ремонта
 • Цена на ремонта за материали - сбор за всички използвани материали
 • Обща стойност на ремонта
 • Номер на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на договор за възлагане на ремонтна дейност
 • Дата на започване по документ
 • Дата на завършване по документ
 • Дата на започване на ремонтна дейност (актуална)
 • Дата на завършване на ремонтна дейност (актуална)
 • Гаранция до дата
 • Номер на изходен репер
 • Бележки
 • Под документи
  • Карнет от геодезическо заснемане за първоначално определяне на ремонтна област
  • Количествена сметка
  • Оценка на качеството на ремонта
За допълнителна информация посетете страницата на софтуерна система Archimed GIS

 

Карти

Видео демонcтрации

Галерия

Презентации

Офис

6000 гр. Стара Загора, България 

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4.

marker

Намерете ни на картата

е-поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

поддръжка:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година. Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.