Общински администрации

 

  GISExplorer™ е географска информационна система създадена, за да работи в широк спектър от области нуждаещи се от графично представяне на информация. Тя е с големи базови функционалности, предоставящи основа за надграждане на възможности, добавяне на модули и нови функции. Основни предимства на GISExplorer е организацията на данните в чертежи, а данните в самия чертеж - в класове. По този начин се постига много добра организираност, лесен достъп до данни за конкретни нужди при висока скорост на работа. Класовете позволяват настройване начините на изобразяване на всички графични примитиви без ограничение. Така могат да се изобразяват данни за различни нужди и лесно едни, същи чертежи да се предоставят в удобен вид за разглеждане, анализ и разпечатване за всякакви цели.

 Описание на продукта
Графичен потребителски интерфейс:
 • Потребителски интерфейс на български език.
 • Потребителски интерфейс на английски език.
 • Среда за работа с графична информация.
 • Среда за работа със семантична информация.
 • Многопрозоречен режим (MDI) на работа осигуряващ условия за едновременна работа с неограничени по брой чертожни прозорци.
 • Работа с няколко чертежа в един прозорец, осигуряващ мощен механизъм за сравняване на графични данни, анализиране, създаване на буферни зони и оценка на засегнати площи.
GISExplorer чертеж - типове данни:
 • Векторни данни - линии, контури, текстове и условни знаци.
 • Растерни данни - всички видове файлови формати на изображения.
 • Класове (слоеве).
 • Таблични данни съдържащи пространствена информация.
 • Таблични данни съдържащи атрибутна информация.
 • Таблични данни съдържащи кадастрална или специализирана информация за планове.
Основни функции:
 • Импортиране на файлове КВС от ZEM всички версии 1,2,3 включително и специализираната версия за лесоустройствените проекти ZEM 2.10.
 • Импортиране на всички налични данни за ККР от всички версии на CAD формат.
 • Средства и методи за създаване на линии, полигони, текстове, условни знаци.
 • Създаване на неограничен брой класове.
 • Копиране на графична информация между различни класове на чертежа и различни чертежи, както и интегрирането им в един чертеж.
 • Минимални и максимални мащаби на генерализация.
 • Създаване на произволен брой таблици със семантична информация към чертежа в база данни.
 • Средства и методи за създаване и запис на собствени типове линии, точкови обекти и условни знаци.
 • Работа с растерни данни, сканиране, изравняване и създаване на обща растерна основа. Поддържат се всички видове растерни файлови формати, качество и размер на изображението.
 • Поддръжка на няколко надписа и атрибути към линии, полигони, текстове и условни знаци. Автоматично обновяване на съдържанието, мястото и разполагането на надписите при промяна.
 • Създаване на анотирани карти.
 • Генериране на потребителски отчети (скици, документи, списъци, баланси, регистри и репорти).
 • Интегриране на първични носители на информация (нотариални актове, стари скици на имоти, строителни разрешения, протоколи, заповеди, забрани, снимки на обекти, проекти на сгради).
 • Импортиране на преки геодезически измервания от KOR и KPT файлове.
 • Средства за печат
  • Едновременен печат на един или повече чертежи, добавяне на изображения, табличен и картен материал.
  • Преглед на печата.
  • Независимост от изходните устройства за печат.
  • Създаване на тематични карти.
  • Създаване на легенди.
  • Съхраняване на настройките за печат, изображения, легенди, надписи и др.
Модул “Кадастрални данни“:

    Специално създаден за улесняване работата на служители и фирми, работещи с кадастър и регулация. Основните функции включват автоматично създаване на скици с готови репорти, както и удобна работа с данните за собственост и паспорти.

 • Създаден е специализиран начин за избор на обекти.
 • Лесно търсене на обекти УПИ, Имот, Сграда.
 • Търсене на обекти:
  • Без собственост;
  • Без паспорти;
  • Дублирани паспорти
  • др.
 • Автоматично създаване на Скици с готови репорти (текстове).
 • Лесно въвеждане на собственост.
 • Бързо създаване на паспорти:
 • Паспорт на УПИ;
 • Паспорт на Имот;
 • Паспорт на Сграда;
 • Паспорт на Самостоятелен обект.
 • Собственици - показване списък на собственици за активния чертеж. Данните могат да бъдат обновявани, редактирани или изтривани.
 • Адреси - показване на всички въведени адреси за активният чертеж.
 • Улици - показване на списък с всички улици на активния чертеж.
 • Документи – показване на всички налични документи, достъпни за използване при създаване и редакция на данни.
 • Заповеди – показване на списък с всички заповеди за одобряване на кадастралния план, подредени по Код, Номер, Дата, Издател или Статус.
 • Издатели – показване на списък с информация за издателите на документи, под формата на таблица.
 • Местности – показване на списък с имената на местностите, включени в активния чертеж, под формата на таблица.
 • Номенклатури – показване на прозорец със всички номенклатурни таблици и съдържащите се в тях текстове.
 • Регистри - създаване на регистри по зададени от потребителя критерии за избран кадастрален обект от чертежа или целия чертеж.
Модул “Табличен анализ“ :

    Този модул е създаден, за да улесни изготвянето на тематични карти и специализирано изобразяване. Възможностите са за пълен анализ по всички данни от таблици и атрибути въведени в тях за целите на сравнителния анализ.

 • Тематични оцветявания
 • Създаване на тематични карти
 • Графичен анализ на база информация от таблица, електронен документ или SQL заявка.

Възможности за надграждане до система Archimed GIS за работа с електронни документи

    Системата “Archimed GIS” е създадена за решаване на повечето от проблемите в администрацията, комуналните компании и др. Тя е средство, с което може да се обработва голям обем информация в електронен вид, да се създават надежни архиви и организация за бърз достъп до данните. Работата с електронни документи спестява време, проблеми, а в комбинация с графично обвързване на документите ежедневната работа става бърза и лесна. Всичко това решава проблеми свързани с обработка на данни в големи обеми на хартиен носител. Крайната цел при използване на Archimed GIS е да се отговори на нуждата от качествен анализ по огромно количество натрупана информация за нуждите на ръководния персонал и бързото вземане на управленски решения. 

Основни функции на Archimed GIS са: 
 • Средства за визуализация на документи от всички типове.
 • Средства за търсене на документи от всички типове.
 • Средства за създаване на нов документ от всякакъв тип.
 • Функция за свързване на документ или документи от всички типове към един или няколко графични обекта.
 • Графичен анализ по тип документ и стойност на атрибут. Възможности за оцветяване по точна стойност и диапазон. Оцветяване по различни текстови стойности на атрибут.
 • Позициониране на графичен обект или обекти по документ или документи.
 • Избор на графичен обект или обекти от документ или документи.
 • Позициониране върху графичните данни с показване на координатен кръст или друг вид координатно обозначаване на данни от документи за съоръжения, вертикални маркировки, особености на уличната мрежа и др.
Услуги обхванати от системата Archimed GIS:
 1. Издаване на Удостоверение за търпим строеж
 2. Издаване на Заповед за отписване от списъка на поземлени имоти предоставени на община по силата на чл. 19 от ЗСПЗЗ
 3. Издаване на Удостоверение за характеристиките на имот
 4. Регистриране на имот от пета категория
 5. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
 6. Изменение на ПУП, по реда на § 8 от ПР на ЗУТ
 7. Съгласуване на инвестиционен проект и издаване на Разрешение за строеж
 8. Издаване на скица на недвижим имот
 9. Издаване на скица с виза за проектиране
 10. Нанасяне в кадастралния план на геодезическо заснемане и издаване на удостоверение по чл. 52, ал.4 от ЗКИР
 11. Разглеждане на проект на ОЕСУТ
 12. Регистриране на строеж от четвърта категория
 13. Издаване на копия от строителни книжа за строеж
 14. Изменение на кадастралния план /на основание §4, ал.2 от ЗКИР и § 5, ал.1 от ПРЗ на Наредба № 05/3/
 15. Учредяване на право на преминаване през чужд имот
 16. Прилагане на план за регулация
 17. Регистрация на технически паспорт
 18. Издаване на Удостоверение за съгласие от община във връзка с чл. 21, ал. 5, чл. 48, ал. 3, чл. 183, ал. 2 от ЗУТ на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА
 19. Уведомление във връзка с чл. 197, ал.1 от ЗУТ за премахване на законен строеж
 20. Издаване на удостоверение за съборена сграда
 21. Получаване на извадка от цифров модел
 22. Издаване на Разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговска дейност, съгласно чл.56 от ЗУТ и Наредба № 21 на Общински съвет
 23. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ
 24. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – извадка от изработван проект за ПУП по реда на чл.133 от ЗУТ
 25. Изменение на подробен устройствен план съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ
 26. Издаване на заповед за промяна на титуляр в разрешение за строеж съгласно чл. 148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ
 27. Издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ
 28. Издаване на удостоверение за завършеност на сгради в груб строеж, съгласно чл.181, ал.2 от ЗУТ
 29. Издаване на удостоверение при доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект, или при правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях, съгласно чл. 202 от ЗУТ

 

Карти

Видео демонcтрации

Галерия

Презентации 

 

 

Офис

6000 гр. Стара Загора, България 

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4.

marker

Намерете ни на картата

е-поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

поддръжка:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година. Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.