Archimed GIS

     
Видео демонстрация на системата

    Управление на жизнения цикъл на съоръженията в транспортни коридори и мрежи за доставка на публични услуги:

  Управлението на процесите за планиране, изграждане, наблюдение, поддръжка и развитие на публичната транспортна инфраструктура и мрежите за доставка на комунални услуги е сериозно предизвикателство, изискващо:

 • Бързи решения за минимизиране времето на реакция 
 • Точни решения ограничаване престоите и загубите
 • Ефективни решения в интерес на обществото
    Archimed GIS обединява в едно данните и документите за обектите в мрежата с GIS данните в картата на тяхното географско местоположение. Тази интеграция осигурява пълна, точна и винаги актуална информация, необходима за по-ефективно управление на съоръженията и активите на организациите в сферите на транспорта и доставката на публични услуги. Съчетавайки мощните средства за управление на документи в Archimed e-DMS с прецизния GIS инструментариум на GIS Explorer, Archimed GIS дава на мениджъри, инженери и техници всички необходим инструменти за вземане на бързи, точни и аргументирани решения в защита на обществения интерес. Типично, една система за управление на документооборота може да сложи ред в документацията на транспортна и мрежова инфраструктура, позволявайки създаване на електронен архив от всички документи и чертежи, свързани с различните фази на жизнения цикъл на активите на една пътна мрежа или предприятие за комунални услуги:
 • Обект/описание
 • Документи за собственост
 • Тръжни документации
 • Оценки за въздействие върху околната среда
 • Възлагателни писма и договори
 • Разрешителни, технически задания и спецификации
 • Приемо-предавателни протоколи
 • Сервизна документация
 • Застрахователни полици
 • Паспорти на съоръжения
 • Ремонтни досиета на съоръжения
 • Кореспонденция, аудио/видео файлове и др.

    Тези документи в голяма степен дават информация за историята на мрежата, но често те не са достатъчни за вземане на решения в сложна обстановка с кратко време на реакция. С цел по-детайлна информация, за всяка от горните категории потребителят може лесно да добавя референтна и описателна информация чрез атрибути в базата данни, отделни за всяка отделна категория:

 • Идентификатор на съоръжение/сегмент
 • Принадлежност към възел, съседни обекти - идентификатори
 • Дата на комисиониране
 • Между ремонтен ресурс на компонента
 • Дата на последен ремонт, дата на де-комисиониране
 • Доставчик на компонента, изпълнител на ремонта
 • Статус на компонента, алтернативни доставчици

Други, по преценка на собственика

   От друга страна, всеки обект в една мрежа има уникално физическо местоположение и взаимна връзка както с други обекти от същата мрежа, така и с други обекти от градската, индустриална или транспортна инфраструктура. Географският контекст на всеки обект/съоръжение дава допълнителни възможности за по-всеобхватен поглед и задълбочен анализ при вземане на критични решения за управление на инфраструктурата, директно от векторна GIS карта на мрежата :

 • Бърза навигация в контекста на географското разположение
 • Визуално „запитване“ и проверка на атрибути от GIS интерфейс
 • GIS справки линейни сегменти и буферни зони
  • Списъци на обекти в/извън дефиниран обхват
  • Прилежащи, коридори и сервитут
  • Надземен и подемен кадастър
  • Демографски характеристики
  • Документи на обекта
  • Атрибутни справки от документите на обекта/обектите
  • Други справки и отчети, извличани визуално от GIS работна среда.

Archimed GIS обединява в една среда документите за обекта с GIS данните за неговото географско местоположение и свързва в една

 

 

 

 


gis 1

неразривна асоциативна верига:

 • документи и документни атрибути за тези обекти
 • географско местоположение на обекта върху векторна карта и негови GIS атрибути.

   Archimed GIS дава възможност за бързо търсене на документация на отделен обект чрез визуално посочване или ограждане на точка, област или линеен обект директно в GIS.За по-голяма бързина на работа и удобство, на всеки отделен обект в мрежата може да се въведе електронен „паспорт“, обединяващ в единно пакетно представяне цялата полезна за този обект информация.

Изграждане на електронен паспорт на мрежи и съоръжения:

   Създаване на графичен обект и гео рефериране на документи към него:

 • създаване на линеен графичен обект, описващ трасе в мрежата
 • създаване на полигонален графичен обект, описващ голямо съоръжение
 • създаване на точков графичен обект, описващ съоръжение
 • създаване на текстов графичен обект – пояснителни и описателни надписи
 • технически параметри, които се въвеждат като атрибути на документа
 • сканирана техническа документация в електронния архив на документа
 • технически схеми, импортирани в електронния архив на документа
 • фотографски снимки, импортирани в електронния архив на документа
 • Георефериране на въведения паспорт с построения графичен обект (мрежа или съоръжение) – свързване на графичния обект с въведения паспорт

   Така създадените електронни паспорти са отлично средство за регистриране, актуализиране и следене на всички събития по време на жизнения цикъл на всеки обект в инфраструктурната мрежа на доставчика на публични услуги. Съчетаването и логическата връзка на средствата за бързо търсене на документи в Archimed с възможностите за геопространствени справки дава несравними възможности за бърза навигация в комплексна документация с визуализация на пространствената компонента на всеки отделен обект.

Типични задачи, изпълнявани от Archimed GIS за управление на жизнения цикъл на мрежата са:

   За мониторинг на състоянието и планиране развитието на мрежите и съоръженията:

 • Търсене на данни от паспортите за графичен обект
 • Търсене на графични обекти по атрибути от паспортите
 • Данни за ОВОС и справки за съответствия с изискванията на регулатора
 • Изготвяне на графични анализи по атрибути на данните, въведени в паспортите
 • Изготвяне на семантични анализи и справки по атрибути на данните в паспортите
 • Изготвяне на комплексни анализи – комбинирани анализи по координати и атрибути
 • Изготвяне на отчети по количествени данни, автоматично изчислени или от паспортите
 • Изготвяне на комплексни отчети, подпомагащи планиране на развитието и вземане на дългосрочни решения
За управление на ремонтните дейности на мрежите и съоръженията:
 • Бърза подготовка на паспорт за ремонта на част от мрежа или съоръжение:
  • технически параметри на ремонта, които се въвеждат като атрибути на документа, с възможност за отдалечено въвеждане
  • координати на ремонта – поддържат се всички широко разпространени координатни системи
  • сканирана техническа документация на ремонта в електронния архив на документа
  • технически схеми на ремонта, импортирани в електронния архив на документа
  • фотографски снимки, показващи състоянието на ремонта, импортирани в електронния архив на документа
 • Георефериране на въведения паспорт на ремонта с графичен обект на част от мрежата или съоръжението – свързване на графичния обект с въведения паспорт на ремонта
За планиране, управление и анализ на ремонтни дейности на мрежите и съоръженията:
 • Изготвяне на графични анализи на извършените ремонти по атрибути на данните, въведени в паспортите на ремонтите
 • Изготвяне на текстови анализи и справки на извършените ремонти по атрибути на данните, въведени в паспортите на ремонтите
 • Изготвяне на комплексни анализи на извършените ремонти – комбинирани анализи по координати и атрибути на данните
 • Изготвяне на отчети по количествени данни на извършените ремонти, автоматично изчислени или въведени в паспортите на ремонтите.
Архитектура и системни изисквания на решенията с Archimed GIS:
 • Клиент/сървър архитектура
 • Windows Server/SQL
 • Windows XP/Vista/7 клиент
 • Локална мрежа 100 Мb/s
 • Archimed e-DMS за въвеждане на документи и атрибути
 • GISExplorer Enterprise за въвеждане на GIS карти
 • Добра графична карта и монитор за графика
 • Скенер за въвеждане на сканирани документи и чертежи (опция)
 • Софтуер за векторизация на чертежи и карти (опция)
 • Viewer за AutoCAD чертежи (опция)

gis 2

Допълнителни материали и връзки

Офис

6000 гр. Стара Загора, България 

ул. "Отец Паисий" 177 ет. 2 ап. 4.

marker

Намерете ни на картата

е-поща:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

поддръжка:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас

"НЕКСГИС Технологии" ООД е основана през 2009 година. Към настоящият момент "НЕКСГИС Технологии" ООД разработва GIS софтуер, GIS бази данни и проекти върху други приложения за настолни системи и Internet.