Road and Street networks

   
Чертежи

   Проводите на техническата инфраструктура и съоръженията на транспортната инфраструктура, свързани с движението на превозни средства и пешеходци, се проектират и изграждат като улични мрежи и съоръжения. Местоположението на подземните и надземните улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се определя с общите и подробните устройствени планове при спазване на съответните технически правила и нормативи. 

GISExplorer предлага решение за работа с пътни, улични мрежи и съоръжения свързано с:

 • Графично представяне на пространственото положение на всички пътни, улични мрежи и съоръжения.
 • Съхранение, поддръжка и актуализиране на документи с основни технически параметри;
 • Добавяне на допълнителни документи (пояснителни схеми, снимки,сканирани оригинали, MS Office Documents, PDF и др.) , записани като прикачени или под документи към основния документ.
 • Свързване на документ или документи от всички типове към един или няколко графични обекта.
 • Търсене и графичен анализ по различните типове атрибутна информация съдържаща се в документа.

   GISExplorer предоставя на потребителя възможност за създаване на документи с атрибутна информация за различните видове транспортни мрежи и съоръжения (Железопътни, Трамвайни, Тролейбусни и др). Структурата на документа е променлива с цел информация да се допълва и разширява, според нуждите и изискванията на съответната мрежа. 

 
Видове документи

Паспорт на участък:

 • ЕКАТТЕ - Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.
 • Номер - създава се специална номерация, като тя може да запази части от номерацията на кадастъра и/или друг вид информация.
 • Име на улица
 • Адресни номера в участъка - списък с адресни номера.
 • Вид на настилката - асфалт, бетон, бетонни плочи, паваж ...
 
Улична мрежа на град Раднево.

Документите и данните към тях не са налични във версия "GISExplorerViewer".

Актуално към дата: 20/09/2011г.

Данните са собственост на фирма ЕТ ”МАГ-ГИС Румен И. Съртонев”

Изтегли чертеж "Radnevo_Ulici.ge"

 Radnevo Ulici Small

 

Пътна мрежа на България - 1ви и 2ри клас.

Терена включен в чертежа е за демонстрационни цели и не е с високо ниво на точност.

Актуално към дата: 20/09/2011г.

Данните са собственост на фирма ЕТ ”МАГ-ГИС Румен И. Съртонев”

Изтегли чертеж "Bulgaria_1-2_klas_Relef.ge"

Bulgaria 1 2 klas Relef Small
 • Площ на участъка - Мерни единици квадратни метри.
 • Коефициент на качество на настилката - 100%(най-високо качество) -> 0%(най-ниско качество).
 • Коефициент на повреди - отношение между сумарната площ на всички повреди към площта на участъка. Мерни единици проценти. Преизчислява се след добавяне на повреда или извършване на ремонт.
 • Максимална скорост в участъка - ограничение на скоростта.
 • Опасност на участъка - условна скала (няма, малка, средна, голяма).
 • Дата на създаване на паспорта
 • Дата на архивиране на паспорта

Повреда в участък:

 • Степен на повредата - малка, средна, голяма, спешна, аварийна.
 • Вид на повредата - платно, тротоар, мантинела, липса на бордюр и т.н.
 • Координатна система - WGS84 UTM, WGS84 BL, 1950, 1970 Зона 3, 1970 Зона 5, 1970 Зона 7, 1970 Зона 9
 • Координати на центъра на повредата - X, Y, Z на условен център на повредата. Може и да не е въведен тогава ще се използва поле "координати на полигона".
 • Радиус - Мерни единици метри. Ако не е въведен се използва "Координати на полигона"
 • Координати на полигона - Списък с координати. Ако не са въведени "Център на повредата" и "Радиус" този параметър трябва да е задължително въведен.
 • Площ - Изчислява се по център и радиус или по координати на повредата. Може да се въвежда ръчно с предупредителен въпрос за точност. Мерни единици квадратни метри.
 • Средна височина - Мерни единици метри.
 • Обем - Изчислява се от площ и височина. Може да се въвежда ръчно с предупредителен въпрос за точността. Мерни единици кубични метри.
 • Дължина - използва се за повреди с линейно измерване при другите видове повреди не се въвежда. Мерни единици метри.
 • Вид материал за ремонт - асфалт, бетон, бетонни плочи, паваж, бетонени блокчета, бордюри, мантинели ...
 • Дата на вписване на повредата
 • Дата на отстраняване на повредата
 • Връзка към документ "Ремонтна дейност" - Ако е започната ремонтна дейност включваща отстраняването на повредата. След приключване на ремонта се вписва "Дата на отстраняване на повредата"
 • Под документи на документ "Повреда"
  • Карнет от геодезическо заснемане
  • Фотографски снимки

Прилежащи части:

 • Площ на тротоарните части - сума от площите на тротоарните части от двете страни на платното. Мерни единици квадратни метра.
 • Коефициент на повреди на тротоарните части - отношение между сумарната площ на всички повреди към площта на тротоарните части. Мерни единици проценти. Преизчислява се след добавяне на повреда или извършване на ремонт.
 • Дължина на предпазни еластични огради (мантинели) - сума от дължината на мантинелите от двете страни на платното. Мерни единици метри.
 • Коефициент на повреди на мантинелите - отношение между сумарната дължина на всички повреди към дължината на мантинелите. Мерни единици проценти. Преизчислява се след добавяне на повреда или извършване на ремонт.
 • Брой кошове за боклук
 • Под документи на документ "Прилежащи части"
  • Фотографски снимки

Организация на движение и маркировка:

 • Брой светофарни уредби
 • Коефициент на повреди на светофарните уредби - Въвежда се на ръка.
 • Брой пътни знаци
 • Коефициент на повреди на пътните знаци - Въвежда се на ръка.
 • Брой напречни неравности - легнали полицаи
 • Дата на последното обновяване на хоризонталната маркировка
 • Под документи на документ "Организация на движение и маркировка"
  • Фотографски снимки

Съоръжение:

 • Вид съоръжение - мост, тунел, подлез, надлез, подпорна стена, отводнителни съоръжения, аварийни изходи и др.
 • Име - ползва се условно име като известен в обществото обект или друго.
 • Координатна система
 • Координати - списък с координати
 • Площ
 • Коефициент на повреда - въвежда се на ръка. Мерни единици проценти.
 • Опасност на съоръжението - няма, малка, средна, голяма.
 • Дата на влизане в употреба
 • Дата на последното обновяване или ремонт
 • Под документи на документ "Съоръжение"
  • Планове
  • Схеми
  • Конструкция
  • Одобрения
  • Актове
  • Заповед за влизане в експлоатация
  • Фотографски снимки

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.