Documents

 

Формати:
  • за обмен на кадастрални данни (архивиран doc файл) - CAD 2 и CAD 3 - Изтегли от тук 
  • за обмен на кадастрални данни (архивиран doc файл) - CAD 4 - Изтегли от тук

 

Наредби:
  •  Наредба № 3 от 28.04.205 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ( по чл.31 от ЗКИР) в сила от 13.05.2005 г. - Изтегли от тук
  • Наредба №8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) - Изтегли тук

 

Програми:
  •  тестваща програма за цифрови модели в CAD v 1.4 на Агенция по кадастър  - Изтегли от тук
  •  програма за транслитерация на географски имена - on-line - тук

Office

6000 Stara Zagora, Bulgaria

Street. "Otets Paisiy"  No:177 fl:2  ap.4

Tel: +359 (0)42 627569 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

marker

Find us on the map

About Us

"NEXGIS Technologies" Ltd is founded in 2009. In the currently moment  "NEXGIS Technologies" Ltd devoloping the GIS software, GIS data bases and project's on other desktop applications and Internet.